OGŁOSZENIE  O NABORZE KONSORCJANTA DO PROJEKTU NIEKOMERCYJNEGO BADANIA KLINICZNEGO W OBSZARZE CHORÓB RZADKICH (TWARDZINA UKŁADOWA)

Opublikowano 5 marca 2021, 04:22

OGŁOSZENIE  O NABORZE KONSORCJANTA DO PROJEKTU NIEKOMERCYJNEGO BADANIA KLINICZNEGO W OBSZARZE CHORÓB RZADKICH (TWARDZINA UKŁADOWA)  z dn. 05.03.2021

Do kogo skierowane jest ogłoszenie?

Ogłoszenie skierowane jest do organizacji/stowarzyszenia pacjentów związanych z Twardziną Układową.

Cele konkursu/naboru:

Wyłonienie Organizacji Pacjenckiej – Konsorcjanta w projekcie niekomercyjnego badania klinicznego i zaangażowanie w zaplanowane przez Lidera Konsorcjum (NIGRiR) działania.

Cele projektu:

Niekomercyjne Badanie Kliniczne mające na celu dobór i prowadzenie optymalnego leczenia hamującego aktywność zapalenia i włóknienia u chorych z twardziną układową, z wykorzystaniem kompleksowych metod teranostyki czyli badań laboratoryjnych (oceny podstawowych parametrów zapalnych i stężenia cytokin prozapalnych), biomarkerów włóknienia, badań obrazowych oraz wykorzystania nauk omicznych.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (Lider Konsorcjum) planuje udział w konkursie Agencji Badań Klinicznych na dofinansowanie do projektu niekomercyjnego badania klinicznego w obszarze chorób rzadkich nr konkursu: ABM/2021/1 , do którego chce włączyć Organizację Pacjencką w roli Konsorcjanta.

Zaangażowanie konsorcjanta:

-działania mające na celu popularyzację badania i problemu jednostki chorobowej -W tym opublikowanie informacji o badaniu na stronie internetowej stowarzyszenia i na innych platformach Internetu
-wsparcie procesu rekrutacji poprzez kontakt z zainteresowanymi badaniem pacjentami

Wymagania wobec potencjalnego Konsorcjanta:

Każdy z wymienionych podmiotów, wchodzących w skład Konsorcjum, powinien posiadać zespół, infrastrukturę oraz musi posiadać doświadczenie w działalności na rzecz leczenia lub poprawy stanu zdrowia osób zdiagnozowanych z chorobami rzadkimi.

Lider Konsorcjum i Konsorcjanci wspólnie realizują Projekt, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągniecia celu Projektu. Są w tym zakresie również zobligowani do skoordynowanego działania.

Nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu Projektu pracowników Konsorcjantów przez Lidera Konsorcjum i odwrotnie.  Nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez Lidera Konsorcjum zakupu towarów lub usług Konsorcjantom i odwrotnie.

Wzór umowy Konsorcjum – plik do pobrania

Terminy i kontakt:

Zgłoszenia przyjmujemy do 22.03.2021, na e-mail: jagoda.malik@spartanska.pl

Podpisanie umowy Konsorcjum planujemy na dzień: 25.03.2021, a złożenie wniosku projektowego  nastąpi najpóźniej 31.03.2021 do godziny 12.00.