Gerontologia

Starta - Gerontologia
Instytut specjalizuje się w obszarze badania szeroko pojętych procesów starzenia się w ramach interdycyplinarnej nauki, jaką jest gerontologia. Badania takie skupiają w sobie wiele dziedzin z zakresu socjologii, demografii, psychologii i medycyny. W Instytucie badania gerontologiczne prowadzone są w Zakładzie Gerontologii i Zdrowia Publicznego, który zajmuje się:

 1. prowadzeniem badań naukowych w zakresie procesów starzenia się i zdrowia publicznego związanego z profilem naukowo – badawczym Instytutu, w tym także:
  a. analizą zjawiska starzenia się człowieka i jego konsekwencji medycznych i społecznych

  b. prowadzeniem badań naukowych, epidemiologicznych, socjologicznych i statystycznych, współpracą w tym zakresie z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą

  c. opracowywaniem projektów działalności ochrony zdrowia w zakresie zwalczania chorób zgodnych z profilem Instytutuw oparciu o dane statystyczne i wyniki badań naukowych

  d. opracowywaniem ekspertyz z zakresu zgodnego z profilem Instytutu do wykorzystania przez Dyrektora, Radę Naukową i Ministerstwo Zdrowia

  e. przygotowywaniem propozycji programów zdrowotnych oraz wdrażaniem i realizacją programów skierowanych dla osób starszych

  f. opracowywaniem strategii zapobiegania, diagnistyki i leczenia chorób wieku starszego

  g. opracowywaniem programu edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społecznych, w szczególności osób starszych

  h. przekazywaniem osiągnęć naukowych z gerontologii i zdrowia publicznego w formie wniosków wdrożeniowych do zastosowania w praktyce

 1. współpracą z Zakładem Dydaktyki w zakresie organizacji szkoleń podyplomowych, doskonalających i specjalizacyjnych z zakresu gerontologii i zdrowia publicznego.