NOWA INWESTYCJA W NIGRiR DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.

Opublikowano 5 października 2021, 06:27

 

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zadanie inwestycyjne „Przebudowa i modernizacja Infrastruktury

wokół Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

Inwestycja realizowana w ramach dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja Infrastruktury wokół Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie”, z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Umowa numer DOI/INST/85112/6230/1040/873

Głównym celem inwestycji jest:

  • rozwój i podnoszenie jakości oraz ilości świadczeń medycznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji;
  • modernizacja i rozbudowa dróg oraz parkingów łączących Główny Budynek, Poradnie i Zakłady diagnostyczne, tak, aby bezpiecznie i efektywnie prowadzić ruch pacjentów i personelu pomiędzy budynkami pełniącymi komplementarne funkcje medyczne;
  • modernizacja instalacji wodociągowej, która zapewni bezpieczeństwo sanitarne i p.poż, w tym zabezpieczenie stałego dostępu do wody;
  • wykonanie nowego oświetlenia całości kompleksu, które pozwoli na efektywne przemieszczanie się chorych, ich opiekunów, personelu Instytutu oraz firm usługowych wożących sprzęt, produkty i wyroby medyczne, karetek, po terenie Instytutu.

 

 

W ramach inwestycji planowana jest modernizacja i wymiana nawierzchni dróg wokół głównego   budynku Instytutu oraz wszystkich budynków znajdujących się w kompleksie NIGRIR, modernizacja obecnych miejsc parkingowych wraz z dobudową dodatkowych nowych miejsc dla pacjentów i pracowników, modernizacja systemu parkingowego wraz z montażem systemu monitoringu na terenie całego kompleksu, modernizacja instalacji wodociągowej wraz z dobudową nowego drugiego przyłącza z miejskiej sieci wodociągowej, modernizacja i wymiana instalacji oświetlenia wraz z lampami typu LED oraz modernizacja hydrantów zewnętrznych w ramach zabezpieczenia p.poż. Obecnie drogi na terenie NIGRiR są w bardzo złym stanie z dużymi ubytkami, co powoduje duże utrudnienia oraz ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy wszystkimi budynkami na terenie całego Instytutu. Brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych powoduje duże utrudnienia dla pacjentów i pracowników    w dostępnie do wszystkich budynków. Stara instalacja wodociągowa (budowana w latach 60-tych) ulega częstym awariom, co powoduje czasowy brak dostępu do wody we wszystkich budynkach NIGRiR i przekłada się na ograniczenia lub zamianę terminów planowanych pobytów i zabiegów pacjentów. Brak sprawnego i prawidłowego oświetlenia powoduje ograniczenia w poruszaniu się po całym kompleksie NIGRiR w godzinach nocnych oraz w okresie jesienno-zimowym i uniemożliwia prowadzenie ciągłego monitoringu wszystkich budynków Instytutu, co przekłada się na bezpieczeństwo NIGRiR.

 

Planowanymi efektami rzeczowymi po modernizacji będą nowe nawierzchnie dróg wraz z nowym odcinkiem drogi opaskowej, nowy wyjazd z terenu Instytutu na ulicę Spartańską, zmodernizowane miejsca parkingowe z dobudową dodatkowych nowych miejsc, system parkingowy z nowymi bramkami wjazdowymi i punkami poboru opłat, unowocześniona instalacja wodociągowa z hydrantami oraz dobudowanym nowym przyłączem wodociągowym z miejskiej instalacji wodociągowej, nowa instalacja oświetleniowa i nowy system monitoringu.

 

Planowane efekty dla pacjentów. Znaczącą grupę pacjentów Instytutu stanowią osoby w wieku senioralnym dla których bezpieczeństwo i łatwość poruszania się po terenie Instytutu jest niezmiernie istotnym aspektem. Modernizacja dróg i dostępność miejsc parkingowych wpłynie na szybki i bezpieczny dostęp do poszczególnych budynków stanowiący kompleks Instytutu, pełniących funkcje medyczne oraz około medyczne. Dodatkowe miejsca parkingowe umożliwią bliski podjazd pod Instytut, Poradnie czy Zakłady Diagnostyczne szczególnie dla osób starszych. Ciągły dostęp do wody umożliwi bezpieczne planowanie zabiegów i operacji szczególnie w okresach zimowych gdzie występowały liczne awarie instalacji wodociągowej więc zabiegi i operacje były przekładane na odległe terminy. Nowa instalacja hydrantowa zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe wszystkich budynków Instytutu. Nowe oświetlenie poprawi komfort poruszania się pacjentów po całym kompleksie NIGRiR.

 

Planowane efekty medyczne. Planowana inwestycja poprawi dostęp pacjentów do Klinik Instytutu oraz dostęp do rozbudowanej bazy łóżkowej, co zapewni odpowiednią wielkość oddziałów i poprawę wskaźnika efektywności wykorzystania opieki pielęgniarskiej i lekarskiej. Budowa miejsc parkingowych i dróg wpłynie na szybki i bezpieczny dojazd do pracy pracowników. Nowa instalacja wodociągowa pozwoli na bezpieczne prowadzenie badań naukowych i medycznych oraz zwiększy bezpieczeństwo i higienę pracy sprzętu oraz aparatury medycznej w NIGRiR. Rozbudowa wpłynie na optymalizację wykorzystania i rozmieszczenia osób wykonujących zawód medyczny.

 

Efektywność inwestycji. Przebudowa i modernizacja infrastruktury wokół NIGRiR (nowoczesne drogi dojazdowe, parkingi, oświetlenie, zmodernizowana sieć wodociągowa i przeciwpożarowa) wpłynie na zapewnienie optymalnego poziomu ochrony bezpieczeństwa uczestników ruchu, komfort poruszania    się pracowników i pacjentów pomiędzy budynkami w ramach kompleksu medycznego. Efektem realizacji projektu będzie wydłużenie aktywności zawodowej pracowników oraz poprawa zdrowia poprzez eliminację zagrożeń w miejscu pracy.

 

 

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 5 914 800,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 6 000 000,00 PLN
  • Data podpisania Umowy: 29.09.2021 r.