Przewodniczący Rady:

 •  dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska prof. NIGRiR, Z-ca  Dyrektora ds. Klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

 

Zastępcy Przewodniczącego:

 • prof. dr hab. n. med. Hrycaj Paweł, Ordynator Oddziału Reumatologicznego SPZOZ w Kościanie
 • prof. dr hab. n. med. Majdan Maria, Kierownik Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie
 • dr n. med. Stajszczyk Marcin, Kierownik Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu

 

Sekretarz: dr hab. n. med. Olesińska Marzena prof. NIGRiR, Kierownik Kliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGRR

 

Członkowie Rady:

 • dr n. med. Batko Bogdan, Ordynator Oddziału Reumatologii Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla w Krakowie
 • prof. dr hab. n. med. Brzosko Marek, Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, Kierownik Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • prof. dr hab. n. med. Filipowicz-Sosnowska Anna, Konsultant reumatologii NIGRR
 • dr hab. n. med. Gasik Robert prof. NIGRIR, Kierownik Kliniki i Polikliniki Reumoortopedii i Neuroortopedii NIGRR
 • prof. dr hab. n. med. Głuszko Piotr, Kierownik Kliniki i Polikliniki Reumatologii NIGRR
 • mgr Goworski Andrzej, Koordynator ds. nauki NIGRR
 • prof. dr hab. n. med. Jeka Sławomir, Kierownik Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. n. med. Kowal-Bielecka Otylia, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • prof. dr hab. n. med. Kucharz Eugeniusz, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Puszczewicz Mariusz, Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • dr n. hum. Raciborski Filip, Kierownik Zakładu Gerontologii i Zdrowia Publicznego NIGRR
 • dr n. med. Romanowski Wojciech, Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie
 • prof. dr hab. n. med. Rutkowska-Sak Lidia, Kierownik Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego NIGRR
 • dr n. med. Słowińska Iwona, Zastępca Kierownika Kliniki Reumoortopedii NIGRR
 • dr n. med. Sochocka-Bykowska Małgorzata, Kierownik III Oddziału Reumatologicznego dla Dorosłych Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko
 • prof. dr hab. n. med. Sudoł-Szopińska Iwona, P.o. Zastępcy Dyrektora ds. naukowych NIGRR
 • prof. dr hab. n. med. Tłustochowicz Witold, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Wiland Piotr, Kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK we Wrocławiu
 • dr n. med. Zoń-Giebel Aleksandra, Dyrektor ds. medycznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niesprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
 • dr hab. n. med. Żuber Zbigniew, Kierownik Oddziału Dzieci Starszych z Pododdziałem Neurologicznym, Reumatologicznym, Rehabilitacyjnym w Szpitalu Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski,  Kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, na mocy Zarządzenia Dyrektora nr 38/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku, powołał:

 • Narodową Radę Geriatrii i Gerontologii
 • Narodową Radę Reumatologii
 • Narodową Radę Rehabilitacji
 • Społeczną Radę Seniora

Powołane ww. Rady są organami inicjującymi, opiniodawczymi i doradczymi Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju działalności naukowo-badawczej.

 

Zadania Narodowej Rady Reumatologii:

 1. Podejmowanie inicjatyw prowadzenia nowych kierunków badań naukowych w zakresie reumatologii, reumoortopedii i reumoneurologii.
 2. Tworzenie polskich standardów medycznych i rekomendacji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych.
 3. Opiniowanie standardów medycznych i rekomendacji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych.
 4. Inicjowanie wdrożenia nowych procedur medycznych w reumatologii, reumoortopedii i reumoneurologii.
 5. Inicjowanie wprowadzenia badań epidemiologicznych w chorobach reumatycznych.
 6. Opiniowanie zmian systemowych i organizacyjnych w zakresie reumatologii.
 7. Opiniowanie i opracowywanie projektów zmian w kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych w specjalności z zakresu reumatologii.
 8. Wprowadzenie e-learningu do systemu kształcenia podyplomowego lekarzy z zakresu reumatologii.
 9. Inicjowanie zmian struktury opieki reumatycznej.
 10. Inicjowanie badań naukowych z zakresu reumatologii w różnych dyscyplinach specjalistycznych i ich wzajemnej współpracy.
 11. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów naukowych z zakresu reumatologii, reumoortopedii i reumoneurologii z innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kraju i za granicą.
 12. Popularyzacja osiągnięć polskiej reumatologii, reumoortopedii i neuroortopedii za granicą.
 13. Inicjowanie uczestnictwa przedstawicieli Instytutu w kongresach, zjazdach i konferencjach naukowych poświęconych problemom reumatologii, reumoortopedii i reumoneurologii.
 14. Opracowanie i analiza kosztów pośrednich w chorobach reumatycznych z wprowadzeniem propozycji zmian redukujących te koszty.
 15. Opracowanie procedury analizy kosztów pośrednich chorób reumatycznych w decyzjach refundacyjnych.
 16. Opracowanie wzorcowych ścieżek utrzymania pacjentów chorych na choroby reumatyczne na rynku pracy.
 17. Popularyzacja multidyscyplinarnych aspektów opieki nad chorymi na choroby reumatyczne.
 18. Opracowanie i zainicjowanie wprowadzenia do systemu opieki nad osobami chorymi na choroby reumatyczne rozwiązań z zakresu telemedycyny.
 19. Inicjowanie i opracowanie programu profilaktyki choroby zwyrodnieniowej.
 20. Opracowanie modelowych programów zdrowotnych z zakresu chorób zapalnych.
 21. Inicjowanie i opiniowanie propozycji do Narodowego Programu Zdrowia.

 

Kontakt:
rada.reumatologii@spartanska.pl