Przewodniczący Rady:

 • prof. nadzw. dr hab. n med. Księżopolska-Orłowska Krystyna, Kierownik Kliniki Rehabilitacji NIGRR

 

Zastępcy Przewodniczącego:

 • prof. nadzw. dr hab. n med. Durmała Jacek, Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. nadzw. dr hab. n med. Majcher Piotr, Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Sekretarz: prof. nadzw. dr hab. n med. Tarnacka Beata, Kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Członkowie Rady:

 • prof. nadzw. dr hab. n med. Jastrzębski  Dariusz, Śląski Uniwersytet Medyczny  Katedra  i Klinika Chorób Płuc  i Gruźlicy
 • prof. dr hab. n. med. Kowalski Ireneusz, Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • prof. nadzw. dr hab. n med. Kwiatkowska Brygida, P.o. zastępcy dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 • prof. dr hab. n. med. Kujawa Jolanta, Kierownik Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi
 • prof. nadzw. dr hab. n med. Lisiński Przemysław, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi w Poznaniu.
 • prof. nadzw. dr hab. n med.  Łukowicz Małgorzata, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Instytutu „Pomnik-Centrum  Zdrowia Dziecka”
 • prof. dr hab. n. med. Sudoł-Szopińska Iwona, P.o. zastępcy Dyrektora ds. naukowych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 • dr hab. n. med. Szalewska Dominika, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
 • prof. dr hab. n. med. Wilmowska-Pietruszyńska Anna, Doradca Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, na mocy Zarządzenia Dyrektora nr 38/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku, powołał:

 • Narodową Radę Geriatrii i Gerontologii
 • Narodowa Radę Reumatologii
 • Narodowa Radę Rehabilitacji
 • Społeczną Radę Seniora

Powołane ww. Rady są organami inicjującymi, opiniodawczymi i doradczymi Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju działalności naukowo-badawczej.

 

Zadania Narodowej Rady Rehabilitacji:

 1. Inicjowanie kierunków i problemów naukowo-badawczych związanych z rozwojem rehabilitacji.
 2. Podejmowanie inicjatyw prowadzenia nowych kierunków badań naukowych w zakresie rehabilitacji.
 3. Opiniowanie standardów medycznych i rekomendacji w zakresie interdyscyplinarnych procedur geriatrycznych, reumatologicznych, rehabilitacyjnych i ortopedycznych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.
 4. Inicjowanie wdrożenia nowych procedur medycznych w opiece rehabilitacyjnej.
 5. Opiniowanie zmian systemowych i organizacyjnych w zakresie opieki rehabilitacyjnej.
 6. Opiniowanie projektów zmian w kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych w specjalności z zakresu rehabilitacji.
 7. Inicjowanie zmian struktury opieki rehabilitacyjnej.
 8. Popularyzacja nauk z zakresu rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.
 9. Inicjowanie badań naukowych z zakresu rehabilitacji w różnych dyscyplinach specjalistycznych i w ich wzajemnej współpracy.
 10. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów naukowych z zakresu rehabilitacji z innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kraju i za granicą.
 11. Popularyzacja osiągnięć polskiej rehabilitacji za granicą.
 12. Inicjowanie uczestnictwa przedstawicieli Instytutu w kongresach, zjazdach i konferencjach naukowych poświęconych problemom rehabilitacji.
 13. Opiniowanie wzorcowych ścieżek przekwalifikowań zawodowych pracowników niepełnosprawnych.
 14. Popularyzacja multidyscyplinarnych aspektów opieki rehabilitacyjnej.
 15. Inicjowanie opracowania Narodowego Programu Opieki nad Osobami Starszymi w aspekcie rehabilitacji.
 16. Inicjowanie i opiniowanie propozycji do Narodowego Programu Zdrowia.

 

Kontakt:
rada.rehabilitacji@spartanska.pl