Przewodniczący Rady: dr n. med. Piotr Bednarski

Zastępcy Przewodniczącego:

 1. prof. dr hab. n. med.  Piotr Błędowski, Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 2. prof. dr hab. n. med.  Tomasz Kostka, Konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 3. prof. dr hab. n. med.  Bolesław Samoliński, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członkowie Rady:

 1. Drzazga Beata, Prezes Zarządu BETAMED S.A. Centrum Medyczne
 2. dr hab. n. med. Fal Andrzej M., prof. nadzw., Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego
 3. Małgorzata Michalska, Naczelnik Wydziału Zdrowotnej Polityki Senioralnej
 4. dr hab. n. med. Grodzicki Tomasz, Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 5. dr n. med. Hamankiewicz, Maciej Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 6. dr hab. n. med. Jędrzejczak Joanna, prof. nadzw. CMKP, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 7. dr hab. n. med. Kędziora-Kornatowska Kornelia, Kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 8. dr n. med. Kozak-Szkopek Elżbieta, Konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii dla województwa mazowieckiego
 9. dr hab. n. med. Kwiatkowska Brygida, prof. nadzw. NIGRiR, Zastępca Dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 10. dr hab. Andrzej Lewandowicz, Klinika i Poliklinika Geriatrii, NIGRR
 11. med. Pakulski Marcin, Lekarz-pulmonolog
 12. med. Płatek Tomasz, Kierownik Oddziału Geriatrii, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
 13. dr hab. n. med. Sudoł-Szopińska Iwona, Zastępca Dyrektora ds. naukowych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 14. prof. dr hab. n. med. Targowski Tomasz, Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii NIGRR
 15. dr hab. n. med. Zdrojewski Tomasz, prof. nadzw. GUM, Kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny
 16. dr hab. n. med. Zdrojewski Zbigniew, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, na mocy Zarządzenia Dyrektora nr 38/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku, powołał:

 • Narodową Radę Geriatrii i Gerontologii
 • Narodowa Radę Reumatologii
 • Narodowa Radę Rehabilitacji
 • Społeczną Radę Seniora

Powołane ww. Rady są organami inicjującymi, opiniodawczymi i doradczymi Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju działalności naukowo-badawczej.

 

Zadania Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii:

 1. Inicjowanie kierunków i problemów naukowo-badawczych związanych z rozwojem geriatrii i gerontologii.
 2. Podejmowanie inicjatyw prowadzenia nowych kierunków badań naukowych w zakresie geriatrii i gerontologii.
 3. Opiniowanie standardów medycznych i rekomendacji w zakresie interdyscyplinarnych procedur geriatrycznych, reumatologicznych, rehabilitacyjnych i ortopedycznych w opiece nad osobami starszymi.
 4. Inicjowanie wdrożenia nowych procedur medycznych w opiece geriatrycznej.
 5. Opiniowanie zmian systemowych i organizacyjnych w zakresie opieki geriatrycznej.
 6. Opiniowanie projektów zmian w kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych w specjalności z zakresu geriatrii i gerontologii.
 7. Inicjowanie zmian struktury opieki geriatrycznej.
 8. Popularyzacja nauk z zakresu gerontologii społecznej, klinicznej i teoretycznej.
  Inicjowanie badań naukowych z zakresu gerontologii w różnych dyscyplinach specjalistycznych i w ich wzajemnej współpracy.
 9. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów naukowych z zakresu geriatrii i gerontologii z innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kraju i za granicą.
 10. Popularyzacja osiągnięć polskiej gerontologii za granicą.
 11. Inicjowanie uczestnictwa przedstawicieli Instytutu w kongresach, zjazdach i konferencjach naukowych poświęconych problemom gerontologicznym.
 12. Opracowanie założeń i koordynacja programu tworzenia rodzinnych domów opieki nad osobami starszymi.
 13. Inicjowanie założeń programowych systemu opieki geriatrycznej w domu pacjenta, jako uzupełnienia usług opiekuńczych.
 14. Opiniowanie wzorcowych ścieżek przekwalifikowań zawodowych pracowników niepełnosprawnych ze względu na wiek.
 15. Popularyzacja multidyscyplinarnnych aspektów opieki geriatryczno- gerontologicznej.
 16. Inicjowanie opracowania Narodowego Programu Opieki nad Osobami Starszymi.
 17. Inicjowanie i opiniowanie propozycji do Narodowego Programu Zdrowia.

 

Kontakt:
rada.geriatrii@spartanska.pl