OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ZGiZP_P.O

P.O. Kierownika: dr n med. Przemysław Rzodkiewicz

 

Obecny zespół:  Jolanta Grygielska, Małgorzata Mańczak, Sylwia Ostrowska,  Anna Kłak, Jakub Owoc, Emilia Gawińska

 

Główne zadania i kierunki działalności:

1) prowadzenie badań naukowych w zakresie procesów starzenia się i zdrowia publicznego związanego z profilem naukowo-badawczym Instytutu, w tym także:

  1. analizowanie zjawiska starzenia się człowieka i jego konsekwencji medycznych i społecznych
  2. prowadzenie badań naukowych, epidemiologicznych, socjologicznych i statystycznych, współpraca w tym zakresie z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą,
  3. opracowywanie projektów działalności ochrony zdrowia w zakresie zwalczania chorób zgodnych z profilem Instytutu w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań naukowych,
  4. opracowywanie ekspertyz z zakresu zgodnego z profilem Instytutu do wykorzystania przez Dyrektora, Radę Naukową i Ministerstwo Zdrowia,
  5. przygotowywanie propozycji programów zdrowotnych oraz wdrażanie i realizacja programów skierowanych do osób starszych,
  6. opracowywanie strategii zapobiegania, diagnostyki i leczenia chorób wieku starszego,
  7. opracowywanie programów edukacji zdrowotnej dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności osób starszych,
  8. przekazywanie osiągnięć naukowych z gerontologii i zdrowia publicznego w formie wniosków wdrożeniowych do zastosowania w praktyce,

2) współpraca z Zakładem Dydaktyki w zakresie organizacji szkoleń podyplomowych, doskonalących i specjalizacyjnych z zakresu gerontologii i zdrowia publicznego.

Kontakt
Zakład Gerontologii i Zdrowia Publicznego
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel. +48 22 67 09 251
Sekretariat: zgizp@spartanska.pl