Pion Medyczny

Zasady funkcjonowania Ośrodka Terapii Biologicznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

 

  • Ośrodek Terapii Biologicznej (OTB) jest jednostką organizacyjną Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej (KiPUChTŁ) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przeznaczoną do sprawowania opieki nad chorymi przyjmującymi leki biologiczne
  • nadzór merytoryczny oraz organizacyjny sprawuje Kierownik OTB, podległy ordynatorowi Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej
  • zadaniem OTB jest:
  • sprawowanie opieki lekarskiej nad chorymi zakwalifikowanymi do leczenia biologicznego w ramach:
    1. Programów lekowych NFZ
    2. Terapii niestandardowej zatwierdzonej przez Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych
  • dystrybucja leków biologicznych zakwalifikowanym chorym
  • prowadzenie dokumentacji medycznej chorych oraz dokumentacji rozchodu leków biologicznych zgodnie
    z obowiązującymi zasadami
  • w ramach OTB podawane są leki biologiczne w postaci podskórnej oraz postaci dożylnej
  • wizyta chorego przyjmującego lek podskórny prowadzona jest w trybie ambulatoryjnym
  • wizyta chorego przyjmującego lek dożylny prowadzona jest w trybie hospitalizacji 1-dniowej
  • leki podskórne oraz z leków dożylnych (infliksymab i tocilizumab) podawane są na terenie OTB
  • chorzy leczeni podskórnie mają pobierane badania laboratoryjne w Gabinecie Zabiegowym Polikliniki
    NIGRiR na I piętrze. Chorzy leczeni infliksymabem mają pobierane badania laboratoryjne w gabinecie wlewów na
    terenie OTB
  • inne dożylne leki biologiczne, tj. rytuksymab oraz leki nie objęte programem lekowym NFZ podawane są na terenie KiPUChTŁ na III piętrze, gdzie pobierane są także badania laboratoryjne

Opieka pielęgniarska i lekarska nad tymi chorymi sprawowana jest przez personel Kliniki.

  • OTB funkcjonuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:35-15:05

 

Ośrodek Terapii Biologicznej ma pod opieką ponad 800 pacjentów leczonych lekami biologicznymi

 

W 2015 roku przyjęto:

  • 4754 pacjentów ambulatoryjnie na wizyty monitorujące leczenie oraz podanie i wydanie leków podskórnych
  • 503 hospitalizacje jednodniowe w celu podania leków dożylnych

 

Zespół pracujący w OTB:

Zespół lekarzy: (praca rotacyjna średnio co 2 miesiące)

  • dr n.med. Anna Felis-Giemza
  • Katarzyna Świerkocka
  • Mariusz Wudarski

pielęgniarka: Małgorzata Gietka

 

Kontakt:
sekretariat: Mirosława Rybak
tel. +48 (22) 670 91 74
tel./fax: +48(22)646-78-94
e-mail: osrodek.terapiibiol@spartanska.pl